מתנסביב השעון

לחודש הקודם
יולי 2020
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

הסכם צהרונים לשנת הלימודים תשפ 2019-2020 -

הנחיות למילוי הטופס:

הורים יקרים,

**יש ללחוץ בסוף הטופס לאחר תיבת אני לא רובוט על כפתור "שלח טופס/מעבר לתשלום" על מנת לעבור לתשלום

 

 

פרטי הילד/ה
מין
מסגרת חינוכית שנמצא בבוקר
הצהרה ומידע על בריאות הילד
1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון
2. לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון:
3. הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מידית על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי ועל בעיה או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
4. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית.
הערות : יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/הבעיה
אישור ההורים להוצאת ילד מהצהרון
הנני מאשר כי הוצאת הילד/ה בליווי מעל גיל 12 בלבד :
בדבר שינוי הוצאת הילד/ה –יש ליצור קשר עם צוות הצהרונים ורכזת הצהרונים.
אנו מודעים לכך, כי הוצאת הילד מהצהרון תתבצע על ידי מבוגר או בגיר מגיל 12 בלבד . פעילות בגן, בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך. ולראיה באנו על החתום:
חתימה
הנדון: כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (מיועד להורים אשר לילדיהם בעיה רפואית)
אנו הח"מ:
1. ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלות הרפואיות המפורטות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל.
2. אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה הרפואית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.
3. אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלוונטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.
4. אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול, ברמת צוות הגן, בילדנו/תנו בקשר למגבלות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט דלקמן.
5. אנו מתחייבים להמציא לכם אישר רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים נדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה, וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך.
6. אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות אלינו או אליו בשעת הצורך.
7. כל אימת שתתעורר בעיה המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון, אנו מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין לפרק זמן נדרש ובין לצמיתות – על פי העניין.
8. ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים שנדרשים לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל (שהנם ברמת צוות הגן ולא ברמת חובש או אדם בעל הכשרה רפואית).
9. ידוע לנו שאין שאפשרותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות הרפואיות שמהם סובל ילדנו/תנו, וממילא אנו פוטרים אתכם מכל חובה ואחריות בקשר לטיפול ולהשגחה הנובעת מן המגבלות הרפואיות, כאמור.
10. אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיינה לנו כל טענות, מענות או תביעות בקשר להחזקת ילדנו/תנו בצהרון ולטיפול ולהשגחה שינתנו לו/לה בצהרון בקשר למגבלות הרפואיות שלו/שלה.
11. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.
12. ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף מגבלותיו הרפואיות.
ולראיה באנו על החתום,
חתימת האם
חתימת האב
מאשרים החתימות הנ"ל:

התקנון

המרכז הקהילתי מתנ"ס בנימינה גבעת עדה רח' דרך נילי 28 (להלן המרכז)
עתיד להפעיל, בשנת הלימודים תש"פ, צהרון בגן/ביה"ס
(להלן הצהרון) וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים וחוק הצהרונים
והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם:
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז, כאמור בהסכם זה.
לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מיקום ומועדי פעילות
ככלל, לא כולל ימי חופשות של משרד החינוך יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
א. שעות הפעילות בצהרון תהיינה מסיום פעילות *הגן עד 17:00/16:30 *בה"ס 17:00
ב. האמור בסעיפים קטנים (א) ו(ב) לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וימי מסיבות בגנים. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה על ידי המרכז. בימי חופשה של משרד החינוך בימים המרכז מפעיל קייטנות בתשלום נוסף .
ג. כשלוש פעמים במהלך השנה תסתיים הפעילות בגן מוקדם, עקב התארגנות הגננות למסיבה. בימים אלו יפעל הצהרון מהשעה 12:00/11:00. במקרה ושני הגנים חוגגים בו המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/2018 ועד ליום 30/6/19.
ד. זמנית, לא יופעל הצהרון כלל למעט אם יימצא פתרון חלופי.
ה. המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון במרחק סביר ממיקומו כיום בידיעה של שבועיים מראש, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.
ו. מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-20 ילדים. ובמקרה שתיפתח בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך לפחות מ-18 ילדים יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.

2. איסוף בתום יום פעילות
א. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 17:00/16:30 ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 20 ₪. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת המתנ"ס.
ב. האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה.
ג. איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה, אותה יש למסור למתנ"ס מראש.

3. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס
א. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות של גני ילדים.
ב. במקרה של שביתה חלקית יפעל הצהרון מהשעה 11:00. בנוסף לאמור לעיל, יקיים צוות הצהרון החל מהיום השלישי לשביתה פעילות גם בשעות הבוקר. דהיינו החל מהשעה 7:30 ועד לשעה 14:00. בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף, בשיעור שייקבע על ידי המתנ"ס.
ג. במקרה ובגן מסוים לא הצליחו להתארגן 2 הורים לעבוד עם צוות הגן עד 11:00/14:00, המתנ"ס לא ייתן מענה לשעות הבוקר.
ד. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית, או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי המועצה או המתנ"ס שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במתנ"ס ובו בלבד.
4. השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הצהרון
4א. ככלל, ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע. במקרה בו ההורים מעוניינים להגביל את השתתפות הילד בצהרון ניתנת האפשרות לרישום של 3 ימים , יש לתאם זאת מראש עם רכזת הצהרונים של המתנ"ס. מובהר בזה, כי בכל מקרה לא תתאפשר השתתפות למסגרת של פחות משלושה ימים בשבוע. עוד מובהר בזה, כי במקרה של קביעת מסגרת חלקית, ימי ההשתתפות יהיו קבועים מראש, ולא ניתן יהיה לשנותם, אלא בתיאום מראש עם רכזת הצהרונים, ובכל מקרה לא יותר מפעמיים במהלך שנת הלימודים.
4 ב. הצהרון פועל 10 חודשים בשנה מ-1/9/18עד ה-30/6/19. בחודש יולי 2019 תתקיים קייטנה / קייטנה+ צהרון. בחודש אוגוסט 2018 תתקיים קייטנה במתכונת יום ארוך. פרטים נוספים יפורסמו בחודש מאי 2019 .

5. הצהרת בריאות
ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
א. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס ,מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
ב. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. האחריות למשלוח הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול על ההורים ועליהם בלבד.
ג. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל שינוי בפרטים אלה.
ד. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.
2. העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון 
3. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב). 
4. רכזת מקצועית המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו אשר תנחה את העובדות ותפקח על עבודתן במסגרת הצהרונים. כמו כן, תקיים הרכזת קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך. 
5. ביטוח הילדים המתנ"ס יבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף לכך, הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תש"ע את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך. במקרה של פציעה באזור הפה שיניים ולסת נא לפנות במידי למוקד הנותן את השירות במסגרת הביטוח 


6. מחירים ותשלומים מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדקלמן: 

א. השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים, בגנים סך 935/890₪ בה"ס 935/785₪ ל-10 חודשים. התשלום יבוצע ב-10 תשלומים ל-10 חודשים עד יוני 2020.
ב. אחר: שלושה ימים 810 ₪
תוספת חד פעמית ליום ע"פ תעריף של 80 ₪ ליום קצר- אחה"צ, 90 ₪ ליום קצר בבוקר או 125 ₪ ליום ארוך.
ג. דמי ביטחון בסך 200 ₪ לילד/ה ישולמו במעמד חתימת ההסכם.
ד. התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר המתנ"ס.
ה. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מיידית של השתתפות הילד בצהרון והוצאתו מהצהרון ומניעת כניסתו לצהרון (על פי העניין) וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למתנ"ס, במקרה כאמור.
ו. התעריפים עשויים להשתנות במשך השנה. למחיר היסוד יתווספו סכומים בשיעור העלאת תוספת היוקר במשק ו/או כל תוספת אחרת שתיקבע במשק, כפי שאלה יתווספו מעת לעת עד לסוף תקופת ההסכם. המתנ"ס רואה עצמו חופשי להוסיף על הסכומים הנ"ל כל תוספות חריגות שיתקבלו במשך תקופת ההסכם, וכן כל תוספת שתתחייב בגין עלויות המחירים במשק.

10. הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס
א. המתנ"ס יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעת של רכזת הצהרונים ומנהלת המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת.
ב. המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים, ארבעה – עשרה ימים מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין ההשתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

11. ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים
במקרה של ביטול השתתפות בצהרון לא יוחזרו דמי הביטחון
הודעה על הפסקת השתתפות הילד/ה בצהרון תינתן על ידי ההורים למתנ"ס ע"י מילוי טופס באתר המתנ"ס שבועיים מראש במקרה של החלטה כאמור יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש מלא.
במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון מיוזמת ההורים, לאחר 30/4/20 יחויבו ההורים בתשלום דמי השתתפות עד ה-30/6/20.
12. מובהר בזה, כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה, מעת לעת, מהרשות המקומית ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או משרד החינוך ו/או מכל גורם מוסמך אחר.
13. בכל העניינים הנוגעים להתקשרות זו או נובעים מאמנה זו תהיה סמכות שיפוט גם לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.
ולראיה באו הצדדים על החתום,
ההורים_________________ המתנ"ס ________________
תאריך ______________________

ט.ל.ח