לפעילות עד הבית לחצו כאן!

מתנסביב השעון

לחודש הקודם
נובמבר 2020
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

הכירו את - צוות המתנ״ס

צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי איפור: מיכל אגם-
צילום: דוינה זגורי -
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
צילום: דוינה זגורי-
-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-
פרויקט סיפור על הדרך. צילום: דוינה פיינברג זגורי.-

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

הסכם צהרונים לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021 -

הנחיות למילוי הטופס:

 

שימו לב! כל השדות הינם חובה למילוי.


יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/הבעיה במידה ויש,
בצירוף שם מלא ולשלוח למייל: 

 

פרטי הילד/ה
9 ספרות חובה
מין
קופ”ח
מסגרת חינוכית שנמצא בבוקר
פרטי ההורים
חובה למלא 9 ספרות
חובה למלא 9 ספרות
הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה
בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון
רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר
ליקוי שמיעה
ליקוי ראייה
התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה
מגבל או ליקוי אחר
הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מידית על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי ועל בעיה או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה
בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית
.
אישור ההורים להוצאת ילד מהצהרון
שמות האנשים (מעל גיל 12) הרשאים לאסוף את הילד/ה מהצהרון
בדבר שינוי הוצאת הילד/ה יש ליצור קשר עם צוות הצהרונים ורכזת הצהרונים. אנו מודעים לכך, כי הוצאת הילד מהצהרון תתבצע על ידי מבוגר או בגיר מגיל 12 בלבד. פעילות בגן, בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך.
חתמו כאן

התקנון

המרכז הקהילתי מתנ"ס בנימינה גבעת עדה רח' דרך נילי 28 (להלן המרכז)
עתיד להפעיל, בשנת הלימודים תשפ"א, צהרון בגן/ביה"ס
(להלן הצהרון) וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים וחוק הצהרונים
והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם:
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלתהמרכז, כאמור בהסכם זה.
לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מיקום ומועדי פעילות
א. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/2020 ועד ליום 30/6/21.
ככלל, לא כולל ימי חופשות של משרד החינוך יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
ב. שעות הפעילות בצהרון תהיינה מסיום פעילות *הגן עד 17:00/16:30 *בה"ס 17:00
ג. האמור בסעיפים קטנים (א) ו(ב) לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וימי מסיבות בגנים. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה על ידי המרכז. בימי חופשה של משרד החינוך בימים המרכז מפעיל קייטנות בתשלום נוסף.
ד. המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון במרחק סביר ממיקומו כיום בידיעה של שבועיים מראש, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.
ה. מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-22 ילדים. ובמקרה שתיפתח בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך לפחות מ-20 ילדים יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.

2. איסוף בתום יום פעילות
א. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 17:00/16:30 ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 30 ₪. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת המתנ"ס.
ב. האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה.
ג. איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה, אותה יש למסור למתנ"ס מראש.

3. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס
א. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות של גני ילדים.
ב. במקרה של שביתה חלקית יפעל הצהרון מהשעה 11:00. בנוסף לאמור לעיל, יקיים צוות הצהרון החל מהיום השלישי לשביתה פעילות גם בשעות הבוקר. דהיינו החל מהשעה 7:30 ועד לשעה 14:00. בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף, בשיעור שייקבע על ידי המתנ"ס.
ג. במקרה ובגן מסוים לא הצליחו להתארגן 2 הורים לעבוד עם צוות הגן עד 11:00/14:00, המתנ"ס לא ייתן מענה לשעות הבוקר.
ד. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית, או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי המועצה או המתנ"ס שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במתנ"ס ובו בלבד.
השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הצהרון

4 א. ככלל, ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע. במקרה בו ההורים מעוניינים להגביל את השתתפות הילד בצהרון ניתנת האפשרות לרישום של 3 ימים , יש לתאם זאת מראש עם רכזת הצהרונים של המתנ"ס. מובהר בזה, כי בכל מקרה לא תתאפשר השתתפות למסגרת של פחות משלושה ימים בשבוע. עוד מובהר בזה, כי במקרה של קביעת מסגרת חלקית, ימי ההשתתפות יהיו קבועים מראש, ולא ניתן יהיה לשנותם, אלא בתיאום מראש עם רכזת הצהרונים, ובכל מקרה לא יותר מפעמיים במהלך שנת הלימודים.
4 ב. הצהרון פועל 10 חודשים בשנה מ-1/9/20עד ה-30/6/21. בחודש יולי- אוגוסט 2021 תתקיים קייטנה / קייטנה+ צהרון. פרטים נוספים יפורסמו בחודש מאי 2021.

5. הצהרת בריאות
ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
א. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס ,מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
ב. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. האחריות למשלוח הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול על ההורים ועליהם בלבד.
ג. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל שינוי בפרטים אלה.
ד. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.

6. העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון

7. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב).

8. רכזת מקצועית המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו אשר תנחה את העובדות ותפקח על עבודתן במסגרת הצהרונים. כמו כן, תקיים הרכזת קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך.

9. ביטוח הילדים המתנ"ס יבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף לכך, הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תש"ע את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך. במקרה של פציעה באזור הפה שיניים ולסת נא לפנות במידי למוקד הנותן את השירות במסגרת הביטוח

10. מחירים ותשלומים מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדקלמן:
א. השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים, בגנים סך 935/890₪
  בה"ס 935/785₪ ל-10 חודשים. התשלום יבוצע ב-10 תשלומים ל-10 חודשים עד יוני 2021.
ב. אחר: שלושה ימים 810 ₪ רק לגנים בלבד
  תוספת חד פעמית ליום ע"פ תעריף של 80 ₪ ליום קצר- אחה"צ, 90 ₪ ליום קצר בבוקר או 125 ₪ ליום ארוך.
ג. דמי ביטחון בסך 200 ₪ לילד/ה ישולמו במעמד חתימת ההסכם.
ד. התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר המתנ"ס.
ה. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מיידית של השתתפות הילד בצהרון והוצאתו מהצהרון ומניעת כניסתו לצהרון (על פי העניין) וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למתנ"ס, במקרה כאמור.
ו. התעריפים עשויים להשתנות במשך השנה. למחיר היסוד יתווספו סכומים בשיעור העלאת תוספת היוקר במשק ו/או כל תוספת אחרת שתיקבע במשק, כפי שאלה יתווספו מעת לעת עד לסוף תקופת ההסכם. המתנ"ס רואה עצמו חופשי להוסיף על הסכומים הנ"ל כל תוספות חריגות שיתקבלו במשך תקופת ההסכם, וכן כל תוספת שתתחייב בגין עלויות המחירים במשק.

11. הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס
א. המתנ"ס יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעת של רכזת הצהרונים ומנהלת המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת.
ב. המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים, ארבעה – עשרה ימים מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין ההשתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

12. ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים
במקרה של ביטול השתתפות בצהרון לא יוחזרו דמי הביטחון
הודעה על הפסקת השתתפות הילד/ה בצהרון תינתן על ידי ההורים למתנ"ס ע"י מילוי טופס באתר המתנ"ס שבועיים מראש במקרה של החלטה כאמור יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש מלא.
במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון מיוזמת ההורים, לאחר 30/4/21 יחויבו ההורים בתשלום דמי השתתפות עד ה-30/6/21.

13. מובהר בזה, כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה, מעת לעת, מהרשות המקומית ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או משרד החינוך ו/או מכל גורם מוסמך אחר.

14. בכל העניינים הנוגעים להתקשרות זו או נובעים מאמנה זו תהיה סמכות שיפוט גם לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.