נהלי רישום

תושבים יקרים,
בכדי שנוכל להמשיך ולהעניק לכם שירות מקיף, מקצועי ואיכותי.
הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום הבאים:

1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר ועד יוני, למעט
ערבי חג, ימי חג, חול המועד פסח וחופשת חנוכה.
2. התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית,
בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה על פי לוח החופשות. בימים אלה לא
תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
3. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי
ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו שבועי.
4. הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין פעילות
חלקית. שימו לב, הגבייה תעשה בכל סוף חודש מראש ולא בדיעבד, כנהוג
במשק. כלומר, בחודש הרישום תחויבו על חודש הרישום ועל החודש העוקב
מראש.
6. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
7. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה לשנות ימים ושעות
פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
8. במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום
לנרשמים.
9. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר
הלימוד.
10. כל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך,
לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.
11. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס
בשנת תשפ"ד עד הסדרת החוב.
12. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף במידה ונמצא כי
הוא פוגע בפעילות השוטפת.מדיניות הנחות:
1. ריבוי חוגים - עבור חוג שלישי למשפחה תינתן הנחה של 10% (לחוג בעל
המחיר הזול ביותר) למעט חוגי מוזיקה. לעדכון ההנחה יש לפנות למזכירות .
2. רגישות והתחשבות - לקבלת הנחות נוספות יש להגיש בקשה לוועדת הנחות
ע"י מילוי טופס בקשה, יש להגיש את הבקשה בנוסף לטפסים הנדרשים עד
לתאריך 30/09/23.
3. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר
2023. דיון בבקשות ואישורם מותנה באספקת כל הטפסים הנדרשים.
4. קריטריון להנחות הינו גובה ההכנסות המשפחתיות וזאת על פי טבלה
המצויה במשרדי המתנ"ס.

ביטול השתתפות:
1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס באתר המתנ"ס .
יש לשלוח את הטופס עד ל-20 לחודש שלפני הביטול.
בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג
מהמתנ"ס.
משתתף אשר לא שלח טופס ביטול ייחשב כמי שהמשיך בחוג וימשיך
להגבות ממנו תשלום מלא.
לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, מאי, יוני. ניתן יהיה להחליף
פעילות על בסיס מקום פנוי. אלא אם החוג נמשך עד חודש אוגוסט ואז ניתן
לבטל עד חודש יוני.
2. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב
סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום
מלא.
3. ביטול חוג יכנס לתוקפו מה-1 לחודש הקרוב. המשתתף יהיה רשאי להמשיך
את החוג עד לסוף תקופת התשלום.
4. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג 01/04/2024 לאחר התאריך הנ"ל
יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
*למעט ליגת הכדורגל בה מועד אחרון הינו עד 31/12/2023.
5. העברה מחוג לחוג תתבצע רק בתחילת החודש.
6. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

קורסים וסדנאות עפ"י מספר מפגשים:
1. על הקורסים שמתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף.
2. התשלום עבור קורסים המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים הינו בגין
קורס/סדנה מלא/ה וניתן לביטול לפי הגדרות הסדנא /הקורס.


אופן התשלום:
תשלום בגין החוגים ייעשה בכרטיס אשראי, או שיקים מראש.
אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

נהלי קורונה והתו הירוק
1. כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך
2. במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים – החזר יינתן מהיום
העסקים ה- 6 לבידוד בכפוף להצגת הצהרה על בידוד ממשרד הבריאות.
יש להגיש את הטפסים למזכירויות המרכזים הקהילתיים עד 14 יום מתום
הבידוד בלבד!
3. במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל החוג נשלח לבידוד - השיעורים
יעברו לזום במחיר החוג או יוחזרו במהלך שנת הפעילות.
בכל מקרה אחר יופסק החיוב עד לחזרת החוג לפעילות.
4. במידה ויתקיים סגר כללי ו/ או תפורסמנה הנחיות ממשלה האוסרות על
קיום החוג/הפעילות, החוג יועבר לפעילות בזום בעלות של 70% ממחירו
החודשי. שיעורים פרטיים יתקיימו במחיר המלא. במידה והחוג לא יעבור
לזום יופסק החיוב עד לחזרת החוג/פעילות

שנת פעילות מצמיחה ומגוונת, מלאה בעשייה קהילתית
צוות מתנ"ס בנימינה-גבעת עדה

powered by ATARIX